ชิงเงินและโล่รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น
660,000 บาท
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา

2. นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี

เงื่อนไขการประกวด
คุณสมบัติ

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ

2. อายุไม่เกิน 25 ปี

3. ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 11 คน

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา

2. นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี

เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2563

อบรมเสริมสร้างความรู้ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

จัดพิธีมอบรางวัล 28 มกราคม 2564

x
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

กิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
หัวข้อ การประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น
ภายใต้แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว ( Innovate for a green future )

ความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ ศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยให้มีประสิทธิภาพโดยวางรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็น กลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0

ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจการวางรากฐานให้กับ ประชาชนภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และเสริมสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนอีกทั้งการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นภารกิจหน้าที่หลัก ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะต้องให้การสนับสนุนให้ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อปรับโครง สร้างการดำเนินธุรกิจแบบเก่าโดยมุ่งเป้าไปสู่การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นยังสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการสร้างสรรค์และการต่อยอดนวัตกรรมของกระทรวงพาณิชย์และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน ผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่รวมถึงกลุ่มเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงเห็นควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว (Innovate for a green future) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ WIPO กำหนดในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2563 อันจะทำให้ กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว และนำเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชนกระตุ้นให้เกิด ความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา

2. กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทาง ปัญญาที่มีต่อโลกสีเขียว

x
รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรียน

อันดับ ชื่อทีม ชื่อโรงเรียน
1 VALUE วิทยาลัยการอาชีพเบตง
2 nmt entertainment โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
3 ดำดุ๋ยเดอะทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
4 โพนี่วิ้งวับ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5 Supercalifragilisticexpialidociou ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6 B.K.Studio โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
7 เด็กดอย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
8 หัวหิน ปันรักษ์ ปั้นน้ำ โรงเรียนหัวหิน
9 NWK.Studio โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
10 ศิษย์รักก้นกุฏิ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
11 Green teen โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
12 green heal วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
13 อะไรก็ได้ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
14 Wash your hands โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
15 Bon Chouette ลำปางกัลยาณี
16 Mind Bro Team บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
17 อีแกแวตัวเล็กๆ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
18 งานกลุ่มแต่ทำคนเดียว สทิงพระวิทยา
19 ROTLAK TEAM โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
20 C.R.W Far from home โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วันอบรมระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือนุปริญญา
หมายเหตุ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

x
รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกประเภทนักศึกษา

อันดับ ชื่อทีม ชื่อมหาลัย
1 Anthony production Xavier learning cou
2 ชั้นน่ะ!!! มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 ชาบงชาบูบุฟเฟต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 The energy มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5 Green_CPT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6 emerald มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 Haus มหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพ
8 Modern mass มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
9 watt มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10 JAWI มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11 Green way มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12 LOW BUDGET PRODUCTION มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13 The ภาร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก
14 บุญคุณ Production มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15 Keep going มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
16 DCD Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 234 production มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18 ม้าลายข้างทาง Production มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 ssg มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 สื่อสานสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วันอบรมของระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

x
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง!
x
เงื่อนไขและกติกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 นักเรียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา
ประเภทที่ 2 นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขาวิชา

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครในรูปแบบทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน โดยสมาชิกในทีมทั้งหมด ต้อง สังกัดสถานศึกษาเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงานรอบที่ 1

เขียนโครงเรื่องหนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4โดยสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.dipshortfilm.com ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียดการส่งผลงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2

เขียน Storyboard หนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง แต่ไม่เกิน 20 ช่อง ซึ่งไม่จำกัดวิธีและไม่จำกัดรูปแบบในการทำ โดยสามารถดาวน์โหลด Storyboard Template ได้ที่เว็บไซต์ www.dipshortfilm.com ส่งผลงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขในการส่งผลงานหนังสั้นสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ FINAL

1. ความยาวอย่างน้อย 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที (ไม่รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
2. สัดส่วนภาพขนาด 16:9 มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย FULL HD 1920x1080 และเป็นไฟล์สกุล MP4 หรือ MOV
3. มีคำบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) เป็นภาษาไทย
4. เป็นภาพยนตร์สั้นที่มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิด ความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
5. ให้มีการปรากฏชื่อหรือสัญลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
6. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง เหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของเจ้าของผลงาน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถทำซ้ำ ดัดแปลงและนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของกรมฯ ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

1.ความเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
2.ความเกี่ยวเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโลกสีเขียว (Green Future)
3.คุณค่าทางอารมณ์ การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดทางอารมณ์

ตารางการจัดกิจกรรมการประกวด

ตารางการจัดกิจกรรมการประกวด
1 – 31 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 63 เวลา 23.59 น.)
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก
23 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ ภาพยนตร์ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
24 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ ภาพยนตร์ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
4 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งผลงาน Story Board เวลา 23.59 น.
14 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ (12 ทีม)
15 มกราคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เวลา 23.59 น.
28 มกราคม 2564 จัดพิธีมอบรางวัล


สิทธิประโยชน์ผู้ที่ได้รับรางวัล

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 ทีม สุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์สั้น
ทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้ง ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลงาน

ภาพยนตร์สั้น รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทนักเรียน
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

2. ประเภทนักศึกษา
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ สมาชิกในทีมที่เข้ารอบทั้ง 12 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประกวด

x
กรุณาป้อนอีเมล์ของท่าน
ระบบได้ส่งข้อมูลไปที่อีเมลท่านแล้ว