ชิงเงินและโล่รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น
660,000 บาท
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม

1. รายชื่อทีมนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่สอง

2. รายชื่อทีมนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบที่สอง

เงื่อนไขการประกวด
คุณสมบัติ

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ

2. อายุไม่เกิน 25 ปี

3. ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 11 คน

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา

2. นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี


หมายเหตุ

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ขยายเวลาการส่งมอบผลงานภาพยนตร์สั้น
จากเดิมวันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2563

อบรมเสริมสร้างความรู้ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

จัดพิธีมอบรางวัล 9 มีนาคม 2564

x
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

กิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
หัวข้อ การประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น
ภายใต้แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว ( Innovate for a green future )

ความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ ศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยให้มีประสิทธิภาพโดยวางรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็น กลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0

ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจการวางรากฐานให้กับ ประชาชนภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และเสริมสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนอีกทั้งการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นภารกิจหน้าที่หลัก ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะต้องให้การสนับสนุนให้ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อปรับโครง สร้างการดำเนินธุรกิจแบบเก่าโดยมุ่งเป้าไปสู่การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นยังสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการสร้างสรรค์และการต่อยอดนวัตกรรมของกระทรวงพาณิชย์และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน ผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่รวมถึงกลุ่มเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงเห็นควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว (Innovate for a green future) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ WIPO กำหนดในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2563 อันจะทำให้ กลุ่มเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว และนำเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชนกระตุ้นให้เกิด ความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา

2. กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทาง ปัญญาที่มีต่อโลกสีเขียว

x
รายชื่อทีมนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่สอง

อันดับ ชื่อทีม ชื่อโรงเรียน
1 VALUE วิทยาลัยการอาชีพเบตง
2 nmt entertainment โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
3 หัวหิน ปันรักษ์ ปั้นน้ำ โรงเรียนหัวหิน
4 B.K.Studio โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
5 green heal วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
6 ศิษย์รักก้นกุฏิ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

15 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เวลา 23.59 น.
หมายเหตุ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

x
รายชื่อทีมนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบที่สอง

อันดับ ชื่อทีม ชื่อมหาลัย
1 Modern mass มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2 บุญคุณ Production มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3 Green_CPT มหาวัทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4 LOW BUDGET PRODUCTION มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 The energy มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6 Keep going มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

15 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เวลา 23.59 น.
หมายเหตุ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

x
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง!
x
เงื่อนไขและกติกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 นักเรียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา
ประเภทที่ 2 นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขาวิชา

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครในรูปแบบทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน โดยสมาชิกในทีมทั้งหมด ต้อง สังกัดสถานศึกษาเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงานรอบที่ 1

เขียนโครงเรื่องหนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4โดยสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.dipshortfilm.com ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียดการส่งผลงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2

เขียน Storyboard หนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง แต่ไม่เกิน 20 ช่อง ซึ่งไม่จำกัดวิธีและไม่จำกัดรูปแบบในการทำ โดยสามารถดาวน์โหลด Storyboard Template ได้ที่เว็บไซต์ www.dipshortfilm.com ส่งผลงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขในการส่งผลงานหนังสั้นสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ FINAL

1. ความยาวอย่างน้อย 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที (ไม่รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
2. สัดส่วนภาพขนาด 16:9 มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย FULL HD 1920x1080 และเป็นไฟล์สกุล MP4 หรือ MOV
3. มีคำบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) เป็นภาษาไทย
4. เป็นภาพยนตร์สั้นที่มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิด ความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
5. ให้มีการปรากฏชื่อหรือสัญลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
6. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง เหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของเจ้าของผลงาน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถทำซ้ำ ดัดแปลงและนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของกรมฯ ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

1.ความเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
2.ความเกี่ยวเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโลกสีเขียว (Green Future)
3.คุณค่าทางอารมณ์ การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดทางอารมณ์

ตารางการจัดกิจกรรมการประกวด

ตารางการจัดกิจกรรมการประกวด
1 – 31 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 63 เวลา 23.59 น.)
13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก
23 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ ภาพยนตร์ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
24 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ ภาพยนตร์ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
4 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งผลงาน Story Board เวลา 23.59 น.
14 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ (12 ทีม)
15 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เวลา 23.59 น.
9 มีนาคม 2564 จัดพิธีมอบรางวัล


สิทธิประโยชน์ผู้ที่ได้รับรางวัล

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 ทีม สุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์สั้น
ทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้ง ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลงาน

ภาพยนตร์สั้น รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทนักเรียน
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

2. ประเภทนักศึกษา
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ สมาชิกในทีมที่เข้ารอบทั้ง 12 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประกวด

x
กรุณาป้อนอีเมล์ของท่าน
ระบบได้ส่งข้อมูลไปที่อีเมลท่านแล้ว